یکشنبه     26/خرداد/1398 
دسته: بخشنامه ها
بازدید: 244

آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری - تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی