سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: بخشنامه ها
بازدید: 1230

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري پيرامون استعلامات مشمولين لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 7331 و نيز دولتي يا غيردولتي بودن شركتها و موسساتپيرامون استعلامات مشمولين لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 7331 و نيز دولتي يا غيردولتي بودن شركتها و موسسات