سه شنبه     02/مهر/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 81

455204597 385302

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، با هم اندیشی حاضرین در جلسه تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی شهرستان درمیان ، روستاهای مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیای و فواصل آنها از یکدیگر، به سه دسته تقسیم و  برهمین اساس گروه نیز به صورت سه تیم متشکل ازکارشناس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بعنوان ناظر عالی، کارشناس فرمانداری وبخشداری مرکزی شهرستان درمیان  ویک نماینده از سوی مجری طرح شکل گرفته وبه روستاهای مورد مطالعه عزیمت نمود وبا مراجعه به منطقه، ضمن بررسی های لازم میدانی در این روستاها با دهیاران،اعضای شورای اسلامی روستا، مردان وزنان ساکن در روستا و... به گفتگو وبحث وتبادل نظرو احصاء اطلاعات در زمینه موضوعات مورد مطالعه پرداخته وبه تکمیل پرسشنامه ای که به همین منظور از سوی مجری طرح تنظیم شده بود در محل و از طریق مصاحبه رو در رو اقدام گردید.

455926348 281866