جمعه     27/دی/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 267

4ebe4fa6 8c9f 4a10 a224 85bf1b979e5e

   به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جلسه تدوین اسناد توسعه شهرستان سرایان با حضور فرماندار، معاونین ، نمایندگان سازمان و مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان به منظور تعامل در امر برنامه ریزی و استفاده از نظرات ذی نفعان کلیدی در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

 فلاح، رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان مبانی و اطلاعات کلیدی در خصوص نحوه برنامه ریزی و دستورالعمل تکمیل کاربرگ های ارسالی سازمان به شهرستان را تبیین نمود.

لازم به ذکر است سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در راستای عمل به الزامات قانون برنامه ششم توسعه تدوین اسناد توسعه شهرستان های استان را در دستور کار قرار داده است. سند توسعه، سندي است که در آن، شرایط مطلوب اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، در چارچوب محدودیتها و امکانات پیش بینی شده ترسیم گردیده و خط مشی ها و سیاستهاي مناسب براي تحقق آن در نظر گرفته می شود.

اسناد راهبردي، شامل تصویر کلان، راهبردها، سیا ست ها، الزامات تحقق اهداف و منابع مالی و شیوه تامین آن در سطح استان/ شهرستان به تفکیک بخش/ فرابخش می باشد که توسط شوراي برنامه ریزي و توسعه استان درسطح استان و کمیته برنامه ریزي شهرستان در سطح شهرستان و براساس گزار ش عملکرد گذشته و ظرفیت هاي آینده و با توجه به تصویر کلان برنامه و جهت گیري هاي ملی آمایش سرزمین و نتایج مطالعات آمایش استان تنظیم می شود.