IMG 3272 3

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان؛ مرتضی صفدری زاده رییس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با مجید پورعیسی رییس سازمان یکشنبه 98/4/23 دیدار و گفت و گو کرد.

مباحث مطروحه:

صفدری زاده رییس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان در ابتدا به معرفی اجمالی فعالیت های منطقه ویژه پرداخت وی افزود از سال 93 منطقه ویژه عملیاتی شده و تا به امروز حدود 48 واحد سرمایه گذاری در بیرجند و ماهیرود در زمینه های مختلف صنعتی، خدماتی و تجاری مستقر شده اند.

رییس سازمان منطقه ویژه اقتصادی از مجید پورعیسی رییس سازمان درخواست کرد تا بازدیدی از منطقه ویژه داشته باشد.

وی در ادامه افزود در بحث تامین زیرساختها خصوصا تامین برق منطقه دچار کمبود اعتبار هستیم .

مجید پورعیسی رییس سازمان از پیشنهاد بازدید استقبال و گفت فعالیت منطقه ویژه تاثیر بسیار زیادی بر ایجاد اشتغال، گردش مالی ، جذب صندوق های مالی اعتباری،افزایش رفاه و... میتواند داشته باشد.

پورعیسی در پاسخ به مشکل تامین برق گفت: پیشنهاد میکنم مشکلات خود را در موارد مختلف به ما اطلاع دهید تا ما زیرساختها را آماده کنیم وی تاکید کرد مباحث باید عملیاتی دنبال شوند.

ایشان پیشنهاد کرد جهت رفع مشکلات موجود خصوصا تامین اعتبار برق مورد نیاز منطقه به جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مراجعه کنند  تا با هماهنگی مشکل موجود برطرف شود.

پیشنهادات:

رفع مشکل تامین اعتبار برق منطقه ویژه اقتصادی

بازدید رییس سازمان از منطقه ویژه