سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 460

IMG 0055IMG 0055IMG 0055

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان : در راستای بررسی اقدامات انجام شده در خصوص تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها ، موضوع جزء1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور ، جلسه ای در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 در محل سالن اجتماعات شهید بهشتی سازمان با حضور آرین، رییس سازمان ، معاونین ، خطیب ، مشاور استاندار و عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و اساتید دانشگاه همکار در اجرای طرح ، مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط و نیز کارشناسان گروه برنامه ریزی ،آمایش و بهره وری سازمان برگزار گردید.

 رییس سازمان گفت: با توجه به موضوع جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه "دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور، در طول اجرای قانون برنامه هر سال ، پنج هزار روستا را با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی اقتصادی آن منطقه ، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی ، در سطح کشور مشخص نموده و برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای منتخب را به وسیله سازمان هر استان تهیه و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان برساند.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی نیز در این راستا و به منظور تدوین اسناد توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان در سال 1397 پس از مشخص شدن سهم سالانه استان (116 روستا)، کار مطالعاتی و تدوین اسناد مذکور، را به دانشگاه بیرجند و جهاد دانشگاهی استان به عنوان مجری واگذار گردیده است.

آرین بر همکاری کلیه دستگاه های اجرایی در اجرای بهینه طرح تاکید و هدف از برگزاری این جلسه را ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه بیرجند و هم افزایی بین دستگاهها عنوان نمود.

در پایان نمایندگان دستگاه ها پس از ارائه گزارش توسط خطیب، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.