IMG 9728

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، محمد فرنگی نوفرست، مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی " برنامه ریزی اجرایی  آموزش ضمن خدمت" گفت: این کارگاه با همکاری سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خراسان جنوبی (موسسه آموزشی تحقیقاتی رایزن توسعه ) و با رویکرد اثربخشی آموزشی با حضور مدیران و کارشناسان آموزش سازمان ها و تدریس  سعید سپهری از اساتید برجسته کشور در رشته مدیریت آموزشی، مشاوره و مدرس آموزش های سازمانی برگزار شد.

 وی افزود: این دوره با هدف آشنایی با فرآیند های نیازسنجی آموزشی و نحوه ایجاد ارتباط آن با فرآیند اثربخشی آموزشی طراحی و مباحثی چون آشنایی با انواع استانداردهای بین المللی در زمینه آموزش سازمانی، ارائه انواع مدل های نیازسنجی و اثر بخشی آموزشی ، ارتباط فرآیند نیازسنجی آموزشی با نظام ارزشیابی و اثربخشی، مبحث رویکرد استراتژیک در طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی، نحوه تدوین شاخص های فرآیندی و نقش اجرای موثر آموزش های سازمانی در اثربخشی برنامه های آموزشی مورد بحث قرار گرفت .

IMG 9722