دوره آموزشی استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی برگزار شد

دوره آموزشی استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی برگزار شد

دوره آموزشی استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: دوره آموزشی استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی با حضور حمید شکری خانقاه مدرس برجسته کشوری و مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی در محل سالن جلسات ذوالفقار سازمان روز شنبه مورخ 29/10/97 برگزار شد