پنج شنبه     28/شهریور/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 143

کارگروه تخصصي اشتغال و كميسيون هماهنگي بانك هاي استان گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در نشست مشترک کارگروه تخصصي اشتغال و كميسيون هماهنگي بانك هاي استان حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در نشست مشترک کارگروه تخصصي اشتغال و كميسيون هماهنگي بانك هاي استان 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در نشست مشترک کارگروه تخصصي اشتغال و كميسيون هماهنگي بانك هاي استان حضور یافت.