سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ جواد لطفی مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان روز دوشنبه 14/12/96 در دومین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری حضور یافت.

 

 

در این جلسه ابتدا به ارائه گزارش مجموعه اقدامات و پیگیری های مصوبات به عمل آمده جلسه قبل پرداخته شد و سپس تشریح شیوه ارزیابی وضعیت مناسب سازی دستگاه ها در جشنواره شهید رجایی و بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مرتبط با مناسب سازی و برنامه ریزی برای جلسات آتی انجام شد .

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی