پنج شنبه     15/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 1194

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

امسال براي حوزه مديريت بحران در استان ۱۴۰ ميليارد ريال تصويب شده است که به زودي تخصيص خواهد یافت. در عین حال منظور از مديريت بحران، پيشگيري است و همه دستگاه ها تلاش كنند، برنامه كاري براي پيشگيري از وقوع حادثه سامان يابد. تلاش مديريت بحران بايد بر اين استوار باشد که در هنگام وقوع حوادث، کانون حادثه را شناسايي كند.

ارتباطات تفني و راديويي ؛ در هيچ حالتي نبايد قطع شود، افزود: دستگاه هاي عضو شوراي مديريت بحران علاوه بر خطوط ارتباطي و دکل هاي مخابراتي معمول؛ نسبت به ايجاد خطوط جايگزين اقدام كنند.

بعد از وقوع حادثه همه باید بسيج شوند تا مشکل رفع شود اما مهم اين است که تا حد امكان با برنامه ريزي مناسب از وقوع حادثه جلوگيري شود.
اگر مدیریت بحران استان و سازمان هاي مربوط تلاش کنند مکان هايي که كانون حادثه است يا احتمال وقوع حادثه در آنجا وجود دارد به موقع شناسايي شود موجب كاهش تلفات و خسارت مي شود.

بعضی از مناطق استان در معرض سیل، زلزله و توفان است و مديريت بحران استانداري با همکاري همه دستگاه ها کار اساسي براي رفع اين مشکل انجام دهند و دستگاه هاي اجرايي بخشي از اعتبار خود را به طرحي كه بحث پيشگيري در آن وجود دارد، اختصاص دهند.