دوشنبه     31/شهریور/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 345

IMG 6054

موضوع: استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای اجرایی برای استفاده در شرکت های دانش بنیان  

شرح دیدار :

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ ناصری رییس پارک علم و فناوری استان با پور عیسی رییس سازمان دیدارو گفت و گو کرد.

ناصری رییس پارک علم و فناوری استان ابتدا از همکاری سازمان تشکر نموده و سپس به شرح فعالیتهای اخیر انجام شده پرداخت.

وی در این دیداردرخواست استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای اجرایی برای استفاده در شرکت های دانش بنیان زیر مجموعه پارک علم و فناوری در شهرستانهای استان را مطرح کرد.

پور عیسی رییس سازمان گفت: یکی از اهداف ما در استان تامین منافع دستگاهها میباشد و در راستای همین امر بهتر است جلسات هم اندیشی انجام شود تا بین دستگاهها تعامل و همکاری بیشتری برقرار شود.

وی از فاطمی نماینده سازمان خواست جلساتی را به دستگاهای ذیربط تشکیل و موضوعات بررسی و نتیجه اعلام شود.

وی  پیشنهاد کرد:

مدیر پارک علم و فناوری نشست های مشترکی با دبیر کمیته های برنامه ریزی و توسعه شهرستانها داشته باشند و پیشنهادات خود را جهت طرح در کمیته  برنامه ریزی و توسعه شهرستان ارائه نمایند.