دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با حضور مجید پورعیسی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیر کارگروه برگزار شد.

IMG 5655

دستور کار جلسه:

  • تعیین اولویت های پژوهشی بر مبنای محورهای پیشنهادی در حوزه های اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و... از بین عناوین طرح های پژوهشی واصله از دستگاه های اجرایی استان به دبیرخانه کارگروه.
  • تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضاء ناظر و افراد حقیقی کارگروه موضوع بند(ب) ماده 5 آئین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شماره 29018 مورخ 12 خرداد 1398.

مباحث مطروحه:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان؛  صبح امروز جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با حضور مجید پورعیسی رئیس  سازمان و دبیر کارگروه و سایر اعضاء در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دو دستور کار ذکر شده برگزار گردید.

 در این جلسه پیرو مصوبات جلسات چهارم و پنجم کمیته پژوهش (انتخاب 10 طرح از بین 118 طرح پژوهشی واصله از دستگاه های اجرایی استان) 10 طرح پیشنهادی کمیته، به بحث و تبادل نظر اعضاء گذاشته شد. در ادامه جلسه در راستای تحقق ماده (5) دستورالعمل آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان از میان سازمان های مردم نهاد پیشنهادی به عنوان عضو ناظر کارگروه، دو سازمان به انتخاب اعضا به عنوان ناظر کارگروه انتخاب شدند.

پیشنهادات:

 همچنین پیشنهاد گردید دبیران کمیته های سه گانه کارگروه به عضویت کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری درآیند.

مصوبات:

  • تصویب 10 طرح پژوهشی پیشنهادی کمیته پژوهش استان.
  • در خصوص طرح پژوهشی(رصد) مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان مقرر شد طرح مزبور در جلسه کمیته پژوهش استان ذیل کارگروه مطرح و مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
  • در خصوص انتخاب افراد حقیقی کارگروه مقرر شد افراد واجد شرایط توسط اعضاء به دبیرخانه کارگروه معرفی تا در جلسه آتی کارگروه افراد واجد شرایط انتخاب گردند.

0000000