IMG 4510

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛ هنری رییس سازمان بسیج سازندگی استان با پورعیسی رییس سازمان یکشنبه 98/5/20 دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار پیرو تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی بحث و بررسی انجام شد.