IMG 4501

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری صبح امروز 20/5/98 به ریاست پورعیسی رییس سازمان  و با حضور کلیه اعضاء کارگروه در محل سالن جلسات شهید بهشتی سازمان  برگزار گردید.

شرح مباحث:

در این جلسه در راستای تبیین تصویب نامه ی هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان ها و همچنین تشکیل گروه های کاری ذیل کارگروه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین به استناد بند ب ماده 5 آیین نامه شورا در خصوص معرفی سازمان های مردم نهاد و همچنین افراد حقیقی مرتبط با موضوع کارگروه، پیشنهاداتی مطرح و مصوب گردید.

مصوبات:

  • مقرر گردید که 3 کمیته تحت عناوین کمیته پژوهش، کمیته آموزش و کمیته فناوری و نوآوری ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری تشکیل گردد.
  • مصوب شد که دبیری کمیته های پژوهش، آموزش، فناوری و نوآوری به ترتیب بر عهده ی دانشگاه بیرجند، جهاد دانشگاهی و مرکز نوآوری دانشگاه بیرجند قرار گیرد.
  • مصوب شد که اعضاء، لیست پیشنهادی از اعضای کمیته های مذکور تهیه و به صورت مکتوب به دبیرخانه های مربوطه ارسال نمایند.
  • مصوب گردید طرح های کاربردی در راستای گردشگری، محصولات استراتژیک و صنعت استان در کمیته پژوهش مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد و حداکثر ظرف مدت سه هفته برای بررسی و تصویب به کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ارسال گردد.

IMG 4502