چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 303

IMG 4406

به  گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، صبح امروز مجید پور عیسی رییس سازمان در یک نشست صمیمانه با همکاران سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

شرح جلسه:

رییس سازمان در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم نشست های ماهیانه با همکاران گفت: برای ایجاد تعامل و رفع مشکلات و آگاهی از نظرات و پیشنهادات سازنده نشست های ماهیانه باید استمرار داشته باشد. وی در این دیدار صمیمانه جهت پیگیری مباحث مطروحه، ملایی کارشناس اسناد و مدارک سازمان را به عنوان دبیر نشست های عمومی با همکاران انتخاب و به وی ماموریت داد مباحث اعم از مطالبات یا مشکلات جزع به جزع و با دقت پیگیری و نتیجه در جلسه آتی هر نشست مطرح شود.

در این نشست صمیمانه همکاران ضمن بحث و تبادل نظر به بیان مشکلات موجود و ارائه ی نظرات خود  در حوزه کاری پرداختند  و هم چنین رای گیری جهت اخذ تصمیمم در باره بعضی مباحث انجام شد.

پورعیسی رییس سازمان نتیجه گیری د رباره مباحث مطروحه را به جلسه بعد موکول کرد و از معاونین و کارکنان خواست در بازه زمانی مشخص مشکلات و مطالبات مرتفع و رسیدگی شوند.

از جمله مباحث مطرح شده:

افزایش سقف بیمه همکاران

ساماندهی مرکز تلفن سازمان

تعیین هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن سازمان و...بود

پیشنهادات:

:رییس سازمان پیشنهادکرد

جهت تسریع در تصمیمم گیری امور و مباحث مطرح شده و افزایش انگیزه و سطح مشارکت همکاران مشکلات مطرح شده، این جلسات ماهیانه برگزار شود

ملایی کارشناس اسناد و مدارک سازمان به عنوان دبیر نشست های عمومی پیگیری مباحث مطروحه را به عهده خواهد داشت و نتیجه را در جلسه آتی به اطلاع خواهد رساند.

وی در جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ در سازمان پیشنهاد داد بهترین راه حل از طرف همکاران ارائه  شود. 

 

 

IMG 4419