به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ مجید پورعیسی، رییس سازمان و تعدادی از مدیران دستگاهای اجرایی، 98/5/5 از  قنوات حاشیه مرز بازدید کردند.

image 2019 7 27 13 25 45 952 kUu

image 2019 7 27 13 2 38 364 3pe

image 2019 7 27 13 3 40 600 4Bq

image 2019 7 27 13 28 44 101 cuN

image 2019 7 27 13 3 3 793 aQ2

image 2019 7 27 13 27 49 139 1n3

image 2019 7 27 13 2 51 879 VDh

image 2019 7 27 13 28 54 204 JBo

image 2019 7 27 13 29 18 656 v3b