پنج شنبه 27/مهر/1396
ID 1
دولت
ایجاد توسط روابط عمومی
عنوان برترین تعریف از مدیریت عبارت است از:
Answer1 مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.
Answer2 مدیریت مؤثر، تصمیمات مناسب می گیرد و به نتایج مطلوب می رسد.
Answer3 مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع گویند.
Answer4 مدیریت بر فعالیتهای هدفدار تمرکز دارد.
Answer5
Answer6
Answer7
Answer8
Answer9
Answer10
نمایش رأی دهندگان نه
انتشار تا 2016-01-11
انتشار پایین 2016-01-11
تاریخ ایجاد 2016-09-26 16:56:28
بازدید 0
تعداد 1 3
تعداد 1 17
تعداد 1 5
تعداد 1 11
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0