یکشنبه     28/مرداد/1397 
دسته: دستورالعمل ها
بازدید: 2146

دستورالعمل تخيص صلاحيت اشخاص حقيقي
دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران
دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي مشاوران
دستورالعمل وحدت رويه تشخيص صلاحيت پيمانكاران در سامانه ساجات
دستورالعمل وحدت رويه تشخيص صلاحيت مشاوران