چهارشنبه 30/خرداد/1397

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛محمدهادی آرین رئیس سازمان در سیزدهمین جلسه شوراي حفاظت از منابع آب و سومين جلسه کارگروه سازگاري با کم آبي استان حضور یافت.طی حکمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سرپرست حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد.طی حکمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در امور هماهنگی معاونین و مشاورین منصوب شد.به گزارش روابط عمومی سازمان، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی به همراه مدیران و معاونان و با شرکت رضا سلم آبادی مدیر کل کمیته امداد استان خراسان جنوبی در طرح مفتاح الجنه کمیته امداد شهرستان بیرجند که ویژه ماه مبارک رمضان برگزار گردید، حضور یافتند.