چهارشنبه 30/خرداد/1397

طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد.طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شداولین جلسه شورای فنی استان در سال 97 با حضور معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی برگزار شد.