پنج شنبه 27/مهر/1396

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ آرین رئیس سازمان روز گذشته در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان حضور یافت.

 هجدهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار خراسان جنوبی در شهرستان نهبندان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در معیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کلیه اعضای اصلی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان (مدیران کل دستگاه های اجرایی استان) به منظور بررسی و راهبری مسائل اقتصادی شهرستان نهبندان در این شهرستان حضور یافت و هجدهمین جلسه ستاد با رویکرد شهرستانی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان؛ حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونيك استان حضور یافت.سومین جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان در سال جاری ، روز پنج شنبه 13 مهر به ریاست آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضاء در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل گردید.