پنج شنبه 31/خرداد/1397

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ اولین جلسه کمیته پژوهش سازمان صبح امروز با حضور رئیس سازمان و اعضا کمیته در محل دفتر ریاست برگزار گردید.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان روز گذشته در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و كمیسيون هماهنگي بانك هاي استان حضور یافت.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی ؛ روز گذشته بازدید و ارزیابی نیروهای امریه مشغول به کار در سازمان صورت گرفت.