1- برای اجرای مفاد آیین نامه واحد متقاضی مستخدم در دستگاه دولتی نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام و به کارگزینی مربوطه ارسال خواهد نمود. فهرست مشاغلی که به نحوی با یک یا چند عامل از عوامل مندرج در جداول پیوست آیین نامه همراه می باشد، توسط هر دستگاه دولتی مشمول تهیه خواهد شد.

2- کمیته موضوع ماده (4) آیین نامه در هر مورد با توجه به ضوابط مندرج در جداول آیین نامه نسبت به تعیین درجات و تعیین مبلغ ریالی فوق العاده متعلقه هر کدام از مشاغل پیشنهادی بررسی لازم به عمل آورده، نتیجه را در ذیل فرم یاد شده پیوست مورد گواهی قرار داده و جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال خواهند نمود.

3- در صورتی که مفاد صورتجلسه های تنظیم شده بنا به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با مندرجات آیین نامه مغایر باشد، در صورت ضرورت پس از کاربینی و بررسی در هر مورد نتیجه به کمیته موضوع ماده (4) دستگاه دولتی متقاضی اعلام خواهد شد که در این صورت کمیته یاد شده مکلف به اصلاح صورتجلسه خود می باشد. تاریخ اجرای صورتجلسه از تاریخ تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

4- هر گاه هر کدام از عوامل سختی شرایط محیط کار به گونه ای برطرف شده و به وضعیت متعارف تبدیل شود، پرداخت فوق العاده مربوط به همان عامل بلافاصله باید از سوی دستگاه مربوطه قطع شود. دستگاه های دولتی مشمول موظفند مستخدمینی را که بر اساس شرایط موجود و با توجه به صورتجلسه های تنظیمی، مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری گردیده اند، در صورت بروز هر گونه تغییر در شرایط محیط کار و یا در دوره های نوبت کاری، وضعیت جدید را مجدداً بررسی نموده و اصلاحات ضروری را به عمل آورند، به گونه ای که همواره پرداخت فوق العاده های یاد شده منطبق با شرایط شاغل و مطابق جداول صورت پذیرد.

تبصره- با تغییر پست، شغل و همچنین محل خدمت مستخدم، تجدیدنظر در میزان عوامل مربوط و تطبیق مستخدم بر اساس شرایط جدید ضروری است.

5- فوق العاده های سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری مشمول برداشت بازنشستگی و مالیات بر اساس مقررات جاری می باشند.

6- کارگزینی دستگاه های دولتی مشمول، مبالغ مربوط به فوق العاده سختی شرایط کار و نوبت کاری مستخدمین را پس از تنظیم صورتجلسه توسط کمیته همان دستگاه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در ردیف 19 حکم کارگزینی (بند خ- سایر مزایا) به تفکیک درج خواهند نمود.

7- در اجرای تبصره 3 ماده 3 آیین نامه کلیه افزایش هایی که به صورت موردی پیش از تصویب این آیین نامه از بابت شرایط محیط کار توسط شورای حقوق و دستمزد برقرار گردیده، پس از برقراری این فوق العاده ملغی می گردد، مستخدمینی که بر اساس مفاد این آیین نامه مشمول استفاده از فوق العاده سختی شرایط محیط کار بشوند، افزایش های یاد شده قبلی آنان به صورت فوق العاده شغل یا مزایای شغل حسب مورد لغو و در صورتی که واجد شرایط تشخیص داده شوند، به میزان مقرر در آیین نامه برقرار خواهد شد.

8- در اجرای بند یک مصوبه 1/3/1367 شورای حقوق و دستمزد، تسری مفاد تصویبنامه شماره 54910/ت630 مورخ 9/8/1366 هیأت وزیران به صورت رقمی ثابت و مجزا از مزایای شغل لیکن تحت عنوان مزایای شغل به شرکت های دولتی مشمول مقررات مصوب خرداد ماه 1352 صورت خواهد گرفت، بنابراین، شرکت های یاد شده مکلفند موارد مندرج در توصیبنامه و این دستورالعمل را عیناً به مرحله اجرا درآورده و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اجرا بگذارند.

9- دستگاه های دولتی در اجرای تبصره 2 ماده 9 پیشنهادات لازم را در هر مورد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال خواهند نمود.

 

معاون نخست وزیر و دبیر کل سازمان

معرفی رئیس سازمان

مهندس محمّدهادی آرین

پروژه های قابل واگذاری استان

سایت های مرتبط

آخرین بروز رسانی

پنج شنبه 05 اسفند 1395 9:41:27 ق ظ .

آمار بازدیدکنندگان

امروز280
دیروز335
هفته280
ماه8332
کل73227

6
آنلاین
دوشنبه, 09 اسفند 1395 15:49

شعار سال

اقتصاد مقاومتی ، اقادام و عمل