بخشنامه بودجه سال 1394 دهیاري هاي کشور معاونت توسعه منابع پشتیبانی آبان ماه 1393 عنوان فصل اول:راهبردها و سیاست ها راهبردها سیاست ها بسته هاي اجرایی بودجه فصل دوم: طرز تنظیم بودجه فصل سوم: ضوابط مالی فصل چهارم: سامانه بودجه دهیاریهاي کشور مقدمه: بخشنامه بودجه شامل سیاست ها و خط مشی هاي لازم در امـر تهیـه و تنظـیم بودجه در دستگاه هاي اجرایی است و مـی بایسـت در تهیـه و تنظـیم بودجـه سیاست ها و خط مشی هاي مندرج در سند چشم انداز بیست ساله(ابلاغی مقام معظم رهبري) و سیاست هاي کلان دولت و سـایر اسـناد بـالا دسـتی رعایـت گردد.به موجب ماده 35 آیین نامه مالی دهیاري هـا تهیـه و تنظـیم بخشـنامه بودجه دهیاري ها به عهده وزارت کشور بوده که علاوه بر موارد مـذکور رعایـت سیاست هاي مورد نظر وزارت کشور در تهیه و تنظیم بودجه دهیاري ها الزامـی می باشد. در این بخشنامه سعی شده اسـت کلیـه منـابع مـالی دهیـاري اعـم از منـابع محلی،استانی و ملی مدنظر قرار گرفته تا امکان استفاده بهینـه از کلیـه منـابع متصور در یک برنامه یکساله براي دهیاري فراهم آید. با تهیه و تنظیم بودجـه و تصویب آن،زمینه اجراي طرح هاي مهم عمرانی و خدماتی فراهم شده و دهیاري قادر خواهد بود با پیش بینی و برآورد منابع درآمـدي خـود براسـاس نیازهـاي روستا و برنامه پنجساله دهیاري،نسبت به نحوه هزینه کرد منابع درآمدي خـود در قالب پروژه هاي مهم و اثرگذار اقدام نماید. در ضمن مقتضـی اسـت بودجـه سالانه دهیاري ها به تصویب شوراي اسلامی روستا رسیده و بـه وزارت کشـور و استانداري ها ارسال گردد. فصل اول: راهبردها و سياست ها راهبردها: 1)ارتقاء شاخص هاي توسعه روستایی و خدمات نوین روستایی 2)بسترسازي براي تحقق مدیریت مطلوب روستایی 3)ساماندهی و ارتقاء سطح خدمات عمومی 4)ساماندهی وضعیت فنی،عمرانی و کالبدي 5)تحقق نظام درآمدي پایدار 6)بسترسازي براي ارتقاء شاخص هاي اجتماعی و فرهنگی 7)ارتقاء سطح دانش و توانمندسازي نیروي انسانی 8)انتظام و شفاف سازي امور مالی 9)ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر از روستاها سیاست ها: 1)اجراي پروژه هاي عمرانی و خدماتی در چهارچوب طرح هادي یا سـایر طـرح هاي مصوب. 2)اولویت دهی به اتمام پروژه هاي نیمه تمام. 3)هزینه کرد اعتبارات در چهارچوب آیین نامه مالی دهیاري ها. 4)تقویت شرکت تعاونی دهیاري ها. 5)کمک به احداث زیر ساخت هاي طرح هاي اجتماعی،فرهنگی و هنـ ري ماننـد تاسیس کتابخانه،امور آموزشی و .... 6)استفاده از منابع مالی جدید اعم از مشارکت با بخش خصوصـی،اجراي پـروژه هاي عمرانی،خدماتی با رویکرد درآمدزایی. 7)اهتمام در جلب مشارکت اهالی در اجراي طرح هاي عمرانی و خدماتی. بسته هاي اجرایی بودجه: 1)بسته عمران روستائی: بهسازي معابر روستا،هدایت و جمـع آوري آب هـاي سـطحی،خرید و تجهیـز و نگهداري ماشین آلات عمرانی،احداث ساختمان دهیاري. 2)بسته خدمات عمومی: توسعه مدیریت پسماند،ساخت و تجهیز پایگاه آتش نشانی،ساماندهی آرامستان ها،ایجاد و توسعه فضاي سبز چند منظوره و پارك کـودك، توسـعه گردشـگري روستایی،خرید،تجهیز و نگهداري ماشین آلات خدماتی اعمـم از حمـل زبالـه و اتش نشانی،کمک به بهبود حمل و نقل عمومی روستایی. 3)بسته منابع انسانی و فناوري اطلاعات: آموزش کارکنان دهیاري ها و مدیران،توسعه امـور فرهنگی،توسـعه مطالعـات و پژوهش هاي خرد،توسعه فناوري اطلاعات و روستاي الکترونیکی، توسعه بیمـه جامع مسئولیت مدنی، آموزش شهروندان. 4)بسته توسعه اقتصادي: توسعه گردشگري روستایی،سرمایه گذاري بخش خصوصـی و تعـاونی دهیـاري ها،اجراي طرح هاي درآمدزا،ایجاد و توسعه بازارچه ههاي محلی. فصل دوم:طرز تنظیم بودجه دهیاري موظف است با شناسایی و پیش بینی منـابع درآمدي،هزینـه هـا را بـه تفکیک امور اداري،خدمات روستایی و عمرانی در سقف منابع پیش بینـی شـده تنظیم و اجرا نماید. کلیه عملیات مربوط به تدوین بودجه دهیاري ها باید در قالب فرم هاي بودجه که سنوات گذشته ابلاغ شده،تنظیم شود تا به عنوان مرجع اصلی اجراي برنامه ها و فعالیت هاي دهیاري ها مدنظر قرار گیرد. 1)براساس تبصره 2 ماده 32 آیین نامه مالی دهیاري ها،نسبت هزینه هاي جـاري دهیاري حداکثر 40 درصد و هزینه هاي عمرانی دهیاري به کل بودجـه دهیـاري حداقل 60 درصد بوده که عدم رعایت ایـن موضـوع از سـوي دهیـاري تخلـف محسوب می شود. 2)اصولاً هر بودجه اي شامل درآمدها و اعتبارات(هزینه ها مـی باشـد ) و بـدین سان یکی از مهم ترین شرایط بودجه نویسـی،تنظیم تـوازن میـان درآمـدها و اعتبارات است. 3)میزان پیش بینی درآمدها در سال 1394 می بایستی با رشد اعتبارات در سال هاي گذشته انجان پذیرد. 4)پس از تهیه و تنظیم بودجه دهیاري،کلیه فرم هاي مربوطه باید توسط مسئول امور مالی دهیاري و دهیار تایید و پس از تصویب، شوراي اسلامی روستا، توسـط رئیس شورا امضاء و ابلاغ شود. 5)واریز درآمدهاي پیش بینی شده در طی سال نیـاز بـه اخـذ مصـوبه شـوراي اسلامی روستا را ندارد. 6)اعتبارات عمرانی که از محل اعتبارات دولتی به دهیاري ها واگذار مـی گـردد می بایست براساس عملکرد سال هاي قبل در بودجه پیش بینی و هزینه مربـوط به آن براساس موافقت نامه و پروژه پیش بینی شده و با توجه به ترتیبات قانونی اعتبارات دولتی بایستی هزینه کرد. فصل سوم:ضوابط مالی اساس و مبناي ضوابط مالی بودجه دهیاري ها به موجب قانون و آیین نامه مـالی دهیاري ها و مقررات استخدامی و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل هـاي مـورد عمل دهیاري ها تعیین می شود ولی برخی ضوابط خاص کـه رعایـت آن هـا در بودجه سال مورد نظر ضرورت می یابـد در بخشـنامه بودجـه دهیـاري هـا درج می گردد. اهم این ضوابط براي سال مالی 1394 به شرح ذیل می باشد: 1)اعتبار دریافتی از سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور با اولویت اجـراي بسته هاي ذکر شده در بخشنامه بودجه هزینه گردد. 2)تا 3 درصد کل بودجه دهیاري در سر فصل امور آموزشی و پژوهشی براسـاس سیاست هاي ابلاغی سازمان شهرداري ها و دهیاري را در این زمینه گردد. 3)در راستاي کمک بـه اجـراي برنامـه هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی در سـطح روستا،دهیاري می تواند تا 3 درصد از کل بودجه دهیاري را در این زمینه هزینـه نماید. 4)در آمد ناشی از ماده 23 قانون جرائم رانندگی صرفاً باید صرف استانداردسازي وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خـط کشـی و نگهـداري آن، تهیـه و نصـب و نگهداري علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احـداث پـل هـاي عـابر پیاده،احداث توقفگاه هاي عمومی و اصلاح راه هاي روستایی،معابر و نقاط حادثه خیز در روستاها گردد. 5)عوارض آلایندگی دریافتی از محل تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده باید صرف توسعه فضاي سبز چند منظوره و کاهش اثرات نا مطلوب ناشی از آلایندگی ها گردد. 6)دهیاري هایی که درآمد حاصل از منابع ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه آن ها بیش از یک میلیارد ریال در سال می باشد نسـبت بـه تعریـف پـروژه هـاي عمرانی معین در قالـب بودجـه پیشـنهادي اقـدام نمـوده و گـزارش آن را بـه استانداري ارسال نمایند. 7)پیش بینی درآمد حاصل از توزیع اعتبارات متمرکز در بودجه دهیـاري ها،بـه هیچ وجه تعهدي براي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشورایجاد نخواهـد کرد.هر چند دهیاري ها می توانند میزان عملکرد نه ماه اول سال جاري به علاوه سه ماه سال قبل را براي پیش بینی بودجه سال 1394 منظور نمایند. 8)طرح هاي درآمدزا و سرمایه گذاري بایستی داراي طرح توجیهی اقتصـادي و فنی تایید شده باشد. 9)پیش بینی اعتبارات براي کمک به شوراي اسلامی روستا به شرح ذیل تعیـین می گردد: - دهیاري هاي درجه 1 و2 حداکثر معادل ده درصد(10%) بودجه جاري. - دهیاري هاي درجه 3 و4 حداکثر معادل پنج درصد(5%) بودجه جاري. - دهیاري هاي درجه 5 و6 حداکثر معادل سه درصد(3%) بودجه جاري. تبصره: این بودجه شامل کمک به بودجه و هزینه هاي جاري شـورا مـی باشـد و متناسب با درصد تحقق درآمد در دهیاري به شورا پرداخت می گردد. 10)سقف اعتبارات 16 و 17 بودجه حداکثر تا سقف 6 درصـد هزینـه جـاري (بـه استثناي هزینه شوراها ) می باشد که در صورت تحقق درآمد پرداخـت خواهـد شد. 11)هرگونه تعهد براي کارکنان پاره وقت دهیاري هـا صـرفاً در سـقف اعتبـارات جاري بودجه قابل پیش بینی است.ایجاد هرگونه تعهد براي سنوات بعـد ممنـوع می باشد. 12)برآورد میزان حداقل حقوق کلیه نیروهاي تمام وقـت در سـال 1394 معـادل شش میلیون (6.000.000) ریال می باشد.مبلغ قطعی حـداقل دسـتمزد نیروهـاي تمام وقت و پاره وقت در سال آتی توسط شوراي عالی کار مشخص خواهـد شـد که عندالزوم باید از طریق ساز وکار اصلاح بودجه مورد عمل قرار گیرد. 13)مبلغ قطعی پاداش پایان سال(عیدي) به تصویب شوراي عـالی کـار خواهـد رسید،ولی دهیاري ها موظفند در بودجه سال 1394 معادل دو برابر پایـه حقـوق پرسنل به شرط آن که از سه برابر حداقل دستمزد بـالاتر نباشـد، پـیش بینـی نمایند. 14)پرداخت اضافه کار کارکنان و سـایر حقـوق و مزایـاي دهیـاران بـا رعایـت محدودیت هاي بودجه و در چارچوب دستورالعمل نحوه تعیین حقـوق و مزایـ اي دهیاران در سال 1394 مجاز می باشد. 15)پیش بینی اعتبار براي انجام هر گونه هزینه هاي غیر ضـروري ماننـد چـاپ تقویم،سالنامه،سر رسیدنامه و اطلاعیه یـا آگهـی هـا و پیـام هـاي مربـوط بـه تبریک،تشکر و تسلیت و امثالم مجاز نمی باشد. 16)خرید وسایل صوتی،هنري و لوازم تزئینی خارجی که مشـابه ایرانـی آن هـا وجود دارد اکیداً ممنوع بوده و دهیاري صرفاً باید در حد بودجه مصوب اقلام فوق را از نوع ایرانی آن خریداري نماید. 17)در خرید و مصرف مواد مصرفی اداري،سوخت و تعمیـرات خودروهـا صـرفه جویی شود. 18)گردهمایی ها،هم اندیشی ها،همایش ها و نظایر آن بایـد بـه دور از هرگونـه تجمل برگزار و محل برگزاري مناسب با موضوع و با رعایت اصـل صـرفه جـویی انتخاب گردد. 19)حقوق کارکنان دهیاري ها تابع مواد 6،7و11 آئین نامـه اسـتخدامی دهیـاري هاي کشور خواهد بود. 20)پیش بینی اعتبار در طرح هاي عمرانی براي بکارگیري پرسـنل بـراي انجـ ام فعالیت هاي جاري و استفاده از خدمات افرادي که حقوق آن ها از محـل اعتبـار طرح هاي عمرانی پرداخت می شود در فعالیت هاي جاري دهیـاري مجـاز نمـی باشد. 21)پیش بینی پرداخت حقوق کارکنانی که در فعالیت جـاري اشـتغال دارنـد،از محل اعتبارات عمرانی ممنوع است. 22)انعقاد قرارداد با رعایت مقررات مربوط، با اشخاص حقیقی و حقوقی براي بـه کارگیري نیروي انسانی به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات بـراي انجـام کار مشخص در مدت معین و مبلغ مشخص صرفاً از اعتبارات هزینـ ه اي(جـاري ) مجاز می باشد. 23)دهیاري ها مکلفند صرفاً پس از تأمین صد در صد (100%) هزینه هاي اجتناب ناپذیر پرسنلی شـامل حقـوق و مزایـاي مسـتمر کارکنـان و افـزایش ضـریب حقوق،عیدي (پاداش پایان سال) و نیز سایر هزینه هاي قانونی پرسنلی تا پایـان سال 1394،نسبت به پیش بینی هزینه هاي دیگر اقدام نمایند به طـوري کـه در پایان سال هیچ گونه کسري اعتبار بابت پرداخت هاي پرسنلی ایجاد نگردد. 24)انجام کلیه معاملات (مزایده، مناقصه و ....) تابع آئین نامه مالی دهیـاري هـا خواهد بود که رعایت آن بر عهده دهیار و مسئول مالی دهیاري می باشد. 25)حداقل قمیت پایه اموال منقول دهیاري ها براي سـال 1394، مبلـغ 300.000 ریال می باشد. 26)دهیار و مسئول امور مالی دهیاري مکلف اند درآمد دهیاري را در چـارچوب وظایف قانونی دهیاري و صرفا ً در محدوده قانونی روستا هزینه نمایند. 27)دهیار و مسئول امور مالی دهیاري موظف به هزینه کرد صحیح، مطلوب و بـه موقع اعتبارات دهیاري حداکثر تا پایان سال مالی دهیاري بوده و بایستی از راکد ماندن بدون دلیل اعتبارات در حساب دهیاري پرهیز نمایند. فصل چهارم در راستاي اجراي ماده 46 قانون برنامه پنجم مبنی بر بسط دولت الکترونیک، به منظور ارسال الکترونیکی بودجه دهیاري ها بـه وزارت کشـور، سـامانه بودجـه دهیاري هاي کشور به آدرس اینترنتی Budget.imo.org.ir راه اندازي شده و رعایت موارد ذیل الزامی است: 1)به استناد ماده 31 آیین نامه مالی دهیاري هـا، دهیـار مکلـف اسـت بودجـه پیشنهادي سال بعد دهیاري را تا پایان دي ماه تهیه و به شوراي اسلامی روسـتا ارائه نمایند و شورا قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را براي اجرا به دهیـاري ابلاغ نماید. 2)طبق ماده 32 آیین نامه مالی، دهیار مکلف است حداکثر تا نیمـه خـرداد مـاه سال بعد تفریق بودجه را به شورا ارایه و شورا حداکثر تا پایان تیرمـاه، تفریـق بودجه را براي اقدام لازم قانونی به دهیاري ابلاغ نماید. 3)طبق تبصره 4 ماده 32 آیین نامه مالی، دهیـاري مکلـف اسـت نسـخه اي از بودجه و تفریق بودجه را حداکثر تا ده روز بعد تصویب بـه اسـتانداري و وزارت کشور ارسال نماید که این مهم می بایست بـه صـورت الکترونیکـی در سـامانه بودجه دهیاري هاي کشور به آدرس اینترنتـی Budget.imo.org.ir نیـز درج شود 4)مهلت دسترسی براي ثبت بودجه مصوب سال 1394 در سامانه بودجه،حداکثر تا نیمه فروردین ماه سال 1394 و مهلت دسترسی ثبت تفریق بودجه(عملکـرد ) سال 1393 تا نیمه مردادماه 1394 می باشد. 

معرفی رئیس سازمان

مهندس محمّدهادی آرین

پروژه های قابل واگذاری استان

سایت های مرتبط

آخرین بروز رسانی

پنج شنبه 05 اسفند 1395 9:41:27 ق ظ .

آمار بازدیدکنندگان

امروز280
دیروز335
هفته280
ماه8332
کل73227

6
آنلاین
دوشنبه, 09 اسفند 1395 15:49

شعار سال

اقتصاد مقاومتی ، اقادام و عمل