دوشنبه 02/بهمن/1396

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مهندس آرین رئیس سازمان ظهر روز گذشته در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مهندس آرین رئیس سازمان روز گذشته در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان حضور یافت.جلسه بررسی مطالعات آمایش استان با حضور استاندار و تیم همکار در تدوین مطالعات آمایش استان از دانشگاه بیرجند، در محل سالن جلسات استانداری روز گذشته برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی ، مهندس آرین رئیس سازمان در کارگروه فرهنگي و اجتماعي استان حضور یافت.