یکشنبه     28/مرداد/1397 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی سالجاری با حضور بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ، مدیران کل زیرمجموعه این معاونت در وزارت کشور، استاندار و معاونین ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی واعضای ستاد روز گذشته در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بیرجند برگزار شد.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ در جریان سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور به استان ، بابک دين پرست به همراه استاندار خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمعی از مدیران استان از کارخانه کویرتایر استان خراسان جنوبی بازدید کرد.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ در جریان سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور به استان ، بابک دين پرست به همراه استاندار خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمعی از مدیران استان از گروه صنعتی ناصری استان خراسان جنوبی بازدید کرد.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ در جریان سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور به استان ، بابک دين پرست به همراه استاندار خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمعی از مدیران استان از کارگاه های صنعتی استان خراسان جنوبی بازدید کرد.