پنج شنبه 31/خرداد/1397

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان در جلسه مشترک کارگروه آب كشاورزی و كمیته هاي هماهنگي خريد گندم استان حضور یافت. حضور رئیس سازمان در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و كمیسيون هماهنگي بانك هاي استان

محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و كمیسيون هماهنگي بانك هاي استان، حضور یافت.