دوشنبه 02/بهمن/1396

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی ؛ مهندس آرین رئیس سازمان روز گذشته در اولین جلسه هماهنگی برگزاري مراسم استاني هفته پژوهش و فناوري استان حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان روز گذشته برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مهندس آرین رئیس سازمان صبح امروز در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان حضور یافت .به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مهندس آرین رئیس سازمان در جلسه قرارگاه استانی پدافند زیستي روز گذشته در محل بازارچه مرزي ماهيرود حضور یافت.