پنج شنبه 31/خرداد/1397

کمیته برنامه ریزی شهرستان ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، پیرو مصوبات دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 95/5/2 با موضوع بررسی و تصویب سهم شهرستانی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، کمیته برنامه ریزی شهرستان های استان به ریاست فرمانداران و دبیری نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه استان برگزار و نسبت به تعریف و تصویب پروژه های اولویت دار شهرستان ها در بخش های مختلف اقدام گردید.در جلسه شورای اداری شهرستان نهبندان بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 تاکید شد.توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 1395

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز شنبه ، دوم مرداد ماه سال جاری برگزار گردید.طرح آمارگیری از مصرف حامل های انرژی و ویژگی های زیست محیطی خانوار های شهری از 2 لغایت 31 مرداد ماه سال 1395 همزمان در تمام کشور اجرا میگردد.